WEP_icon

Samen sterk \ \ \ Tous ensemble

Omdat
samenwerken
belangrijk is.

Na één jaar maatregelen en lockdown is het voor heel wat mensen genoeg geweest. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn misschien wel het grootste probleem op dit moment. Vooral de jeugd heeft hieronder te lijden. De tegenstrijdigheden in het beleid, het gebrek aan wetenschappelijke consensus en de polarisatie van de bevolking die hierdoor ontstond, zorgen voor een sociale en mentale crisis die niet meer te verdedigen is. Ook op juridisch vlak zien we een gevaarlijke verschuiving plaatsvinden: grondrechten en mensenrechten worden met de voeten getreden. Het is genoeg geweest. We, the people vormt één stem: een stem van het volk! Een stem die onze maatschappij mee vorm wilt geven. Tijd voor een open debat, waarin geluisterd wordt naar IEDEREEN, met respect voor ieders noden en behoeften, zonder taboe en mét een open geest. Op zoek naar ECHTE oplossingen. 

Welkom bij We, the people.

Parce que la collaboration est importante.

Après un an de mesures et de verrouilage, pour un grand nombre de citoyens cela suffit.  Les conséquences negatives du verrouillage sont peut-être bien le plus grand problème à l’heure actuelle. Les jeunes en souffrent en particulier. Les contradictions politiques, le manque de consensus scientifique et la polarisation de la population qui en résultent, créent une crise sociale et mentale qui ne peut plus être défendue. Nous assistons également à un bouleversement au niveau juridique : les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont bafoués comme s’ils n’avaient jamais existé. Trop c’est trop. We, the people: une seule voix. Une voix du peuple! Une voix qui veut contribuer à façonner notre société. Il est temps pour un débat ouvert, dans lequel TOUT LE MONDE est écouté, dans le respect des besoins de chacun, sans tabou, avec ouverture d’esprit. À la recherche de VRAIES solutions.

Bienvenue chez We, the people.

Deel de affiche / / / Partagez l'affiche

Verenigingen \ \ \ Associations

Wil jij je aansluiten?
Stuur je gegevens en logo naar:

Voulez-vous nous rejoindre?
Envoyez toutes les données à l'adresse e-mail suivante: